AGESTIC

Nós

Sección creada e actualizada polo Técnico de Programas de Cooperación de AGESTIC.

Rede de Técnicos de Emprego de Galicia

Benvida

José María López Bourio

Cando a finais de 2003, un grupo de empresarios galegos do sector das tecnoloxías de información e comunicación, decidimos poñer en marcha AGESTIC, fixémolo dende o convencemento de que o crecemento do sector facía necesario estar unidos para afrontar en mellores condicións os retos de futuro.

É evidente que as tecnoloxías de información e comunicación, son o grande motor de modernización da nosa sociedade, polo tanto empresas, organizacións, entidades financeiras, institucións, administracións públicas e cidadáns non permanecen á marxe da súa evolución.

Neste contexto, os empresarios galegos agrupados en AGESTIC, co noso traballo diario, co esforzo e a imaxinación, que nos dá o feito de ser actores principais do sector, participamos nunha importante tarefa colectiva de mellora da competitividade e de calidade de vida de miles dos nosos concidadáns.

O servizo ás empresas e á sociedade galega, preside pois a nosa actividade, en AGESTIC están profesionais e empresarios dispostos a realizar o esforzo necesario para posicionar a nosa Comunidade Autónoma nos primeiros postos en canto ao uso das tecnoloxías de información e comunicación, conscientes de que a modernización do tecido produtivo e da sociedade de Galicia, dependen da evolución positiva deste sector.

Dende AGESTIC defendemos os intereses das empresas galegas, e nesta tarefa ofrecemos ao Goberno da Xunta de Galicia a nosa colaboración, ao mesmo tempo que lle pedimos que realice os esforzos necesarios, para alentar as iniciativas sectoriais, propiciando a extensión da banda ancha a todos os recantos de Galicia, como unha infraestrutura imprescindible, non só para que o sector poida crecer, senón tamén para promover a utilización das novas tecnoloxías por todos os cidadáns galegos.

JOSÉ MARÍA LÓPEZ BOURIO - Presidente de AGESTIC

Declaración de accesibilidade

?Queremos que o noso sitio sexa accesible ao maior número de persoas posible, por iso adoptamos unha serie de medidas co obxectivo de mellorar a accesibilidade do sitio web de AGESTIC.

Os motivos que nos levaron a desenvolver unha política de accesibilidade son múltiples:

 • Facilita o acceso das persoas con minusvalidez, persoas maiores, e en xeral, de todos os usuarios.
 • Permite o acceso con diferentes navegadores, dispositivos, etc.
 • Implica que os contidos sexan máis claros e estructurados.
 • Mellora a navegación e a experiencia do usuario.

Todo o corpo da nosa web cumpre a marca AA segundo a Norma UNE 139803:2004 e as Directrices de Accesibilidade para o Contido Web 1.0 do W3C como requirimentos mínimos. E facemos todo o esforzo posible para garantir que todo o contido da nosa web cumpra tamén estes requisitos.

Entre outras medidas tomamos as seguintes:

 • Intentamos usar unha linguaxe clara e sinxela.
 • Usamos texto alternativo para as nosas imaxes.
 • O código HTML empregado cumpre o estándar: XHTML 1.0 Strict.
 • Comprobamos o contraste das cores empregadas.
 • O deseño foi realizado para que sexa compatible co maior número de navegadores posible.
 • Incorporamos acceso mediante atallos teclado ás principais opcións.

Atallos de teclado
Para navegar a través da nosa Web están definidas as seguintes teclas:

 • Tecla de acceso 0 - Declaración de accesibilidade.
 • Tecla de acceso 1 - Páxina de inicio.
 • Tecla de acceso 2 - Mapa da Web.
 • Tecla de acceso 3 - Páxina de contacto.
 • Tecla de acceso 4 - Busca.
 • Tecla de acceso 5 - Acceso ao contido.

O uso das teclas de acceso vén determinado polo navegador:

 • Internet Explorer: ALT + tecla de acceso, soltámolas e pulsamos ENTER
 • Firefox: ALT + MAIÚSCULAS + tecla de acceso
 • Opera: MAIÚSCULAS + ESC + tecla de acceso
 • Safari (MacOS): CTRL + tecla de acceso
 • Safari (Windows): ALT + tecla de acceso

Contacto
O noso esforzo en mellorar a accesibilidade da nosa web é continuo, por iso gustaríanos contar coa súa opinión: calquera queixa, consulta ou suxestión de mellora sobre a accesibilidade deste sitio poderase realizar a través do correo tecnicos@agestic.org, a través do formulario de contacto da páxina ou chamando ao teléfono: +34 982 873 903

Aviso legal

Datos da web

O presente sitio web ten un carácter meramente informativo dunha Organización Empresarial constituída legalmente ao amparo da Lei 19 de 1º de Abril de 1977, sendo o seu interese a defensa do sector TIC, a información a empresas e cidadáns da evolución da Sociedade da Información e o acceso a Internet con carácter xeneralizado, sen que constitúa o sitio Web unha plataforma comercial, dado que AGESTIC é unha entidade sen ánimo de lucro.

 

Contido do sitio web

A información incluída no sitio web, seguiu os requirimentos pedidos pola Lei, pero de ningunha forma iso implica que teña que estar necesariamente detallada, completa, exacta ou manterse actualizada, debido no seu caso ás variacións que poidan producirse na normativa, xurisprudencia ou outros documentos de interese considerados.

A utilización da información proporcionada a través deste sitio web é responsabilidade exclusiva do usuario, non sendo AGESTIC en ningún caso responsable dos erros ou omisións que puidesen existir así como da aplicación ou uso concreto que poida facerse desta.

 

Dereitos de autor e dereitos de propiedade intelectual

Creative Commons License

Os contidos que figuran neste sitio web NON están suxeitos a unha cláusula de dereitos de autor, permitindo AGESTIC a súa reprodución.

As noticias, documentos, informes, etc, non realizados por AGESTIC, son propiedade dos seus autores e rexidas segundo a política de dereitos de cada un, Agestic limítase a difundir o máis relevante do sector TIC, sempre citando as fontes, para colaborar, impulsar e facer promoción de o sector, baixo a licenza CC que lle autoriza a vostede a copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sen fins comerciais nin obras derivadas, citando a fonte: AGESTIC se é o caso, ou a fonte que AGESTIC indica sempre na noticia, artigo, documento, etc...

 

Datos de carácter persoal

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, AGESTIC informa que os datos persoais facilitados a través dos formularios desta web ou mediante mensaxes de correo electrónico, serán incorporados nun ficheiro de clientes e serán tratados de xeito automatizado.

Mediante o envío dos formularios existentes nesta web, o remitente dá o seu consentimento para ser incluído no mencionado ficheiro, sendo tratados coa finalidade que se indique en cada un dos formularios e que esta detallada cando se procede á súa cumprimentación.

A finalidade do ficheiro é servir como soporte de información e á xestión da Asociación AGESTIC como entidade sen ánimo de lucro e NON constitúe ningún obxecto comercial, así como, para xestionar as solicitudes de información e trámites necesarios para manter as utilidades propias desta web.

Se o desexa, pode dirixirse por escrito a AGESTIC co fin de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

 

Enlaces

AGESTIC, non asume ningunha responsabilidade sobre os enlaces cara outros sitios ou páxinas web que, no seu caso, puidesen incluirse neste, xa que non ten ningún tipo de control sobre estes, polo que o usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan nestes.

Como asociarse

Saludo de bienvenida

¿Pertences ao sector TIC?¿Estás interesad@ en ser "membro asociado" ou "socio colaborador" de AGESTIC?

Membro asociado:
cota entrada 3.000 €, cota mensual 500 € (con dereitos estatutarios)

Socio colaborador:

 • Empresa de nova creación (nos seus dous primeiros anos de actividade):sen cotas, (sen dereitos estatutarios, con información básica).
 • PEMES (hasta 25 traballadores): sen cota de entrada, cota mensual 30 € (sen dereitos estatutarios, con plenos servicios).
 • GRANDES EMPRESAS (a partir de 26 traballadores): sen cota de entrada, cota mensual 40 € (sen dereitos estatutarios, con plenos servicios)

En tres sinxelos pasos:

 1. Descarga o boletín de adhesión a AGESTIC:
 2. Cúbreo con firma e selo
 3. Envíao a tecnicos@agestic.org ou ao Fax: 982 814 297

Únete a nós e goza de todas estas VANTAXES:

 • Beneficiarse da rede colaborativa de AGESTIC, estando presente nesta web, na sección "membros asociados e colaboradores"
 • Presentación pública con apoio de AGESTIC (logo de acordo) na difusión e promoción de novos produtos e/ou servizos (talleres, charlas, xornadas,...), colaboración institucional, medios de comunicación.
 • Participación en proxectos institucionais (logo de solicitude), que só poden ser promovidos a través dunha Asociación Empresarial.
 • Descontos exclusivos en programas formativos, feiras e congresos.
 • Acceder a programas formativos exclusivos para membros asociados e colaboradores.
 • Difundir a imaxe da súa empresa, logotipo, actividade, información de produtos e/ou servizos a través de CATÁLOGO DE EMPRESAS INNOVADORAS.
 • Dar a coñecer e facer promoción de o que fai, noticias, novidades, información da súa empresa a través de REVISTA DIXITAL DE INNOVACIÓN - RedIDi-, publicando publicando artigos, colaboracións, innovacións, informes informativos de produtos...
 • Recibir información puntual de convocatorias, axudas e subvencións: ayudatic.
 • Recibir información puntual de noticias destacadas do sector tic: infotic.
 • Participar activamente e recibir o BOLETIC de AGESTIC.
 • Reforzamento do valor da súa imaxe, tanto institucional como comercial.
 • Participación na bolsa de emprego.
 • Convites a Seminarios e Xornadas Técnicas.
 • Asesoramento e apoio en xestións ante as Administracións (só membros asociados).
 • Defensa de intereses xerais en tramitacións e iniciativas lexislativas como o PEGSI.

Ser membro asociado ou socio colaborador de AGESTIC é unha decisión libre, perfectamente compatible coa participación en calquera outra Asociación ou Entidade.

Tamén se pode colaborar con AGESTIC sendo membro cooperador, patrocinador, patrocinador ou socio de mérito.

Ponte en contacto connosco mediante o formulario de contacto da web ou chamando o 982 873 903.

Servizos

Servicios

Os servizos que prestamos aos MEMBROS ASOCIADOS COLABORADORES son:

 • Información do sector TIC
 • Información lexislativa e normativa
 • Dereito informático e aplicación LOPD
 • Información de axudas e subvencións
 • Formación sectorial
 • Relacións institucionais
 • Bolsa de traballo
 • Información de feiras, congresos e exposicións
 • Oportunidades de negocio

Para ver unha descrición máis detallada destes pode ir á sección "asociarse".

Datos Legais

Datos da asociación

Asociación Galega de Empresas de Tecnoloxías de Información e Comunicación.

Constituída por Asemblea Xeral de aprobación de Estatutos o 1 de Decembro de 2003.

Inscrita no Servizo de Rexistro e Depósito de Estatutos da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacions Laborais - Dirección Xeral de Relacions Laborais da Xunta de Galicia o 19 de Febreiro de 2004.

Adquirindo Personalidade xurídica e plena capacidade de obrar na mesma data, por Certificación emitida por a Xefe de Servizo do citado Organismo.

SERVICIOS CENTRAIS:
ASOCIACIÓN GALEGA DE EMPRESAS
DE TECNOLOxÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Rua Rafael de Vega 16 Entlo
27002. LUGO

Teléfono: 982 873 903
tecnicos@agestic.org
gabinete@agestic.org
C.I.F.: G.15924400

 

DELEGACIÓN DE OURENSE:
Rua do Progreso nº 153-2ª planta. 32003. OURENSE
agestion@agestic.org
Teléfono 988 370 521
Fax 988 510 812

 

DOMICILIO SOCIAL:
Rua do Villar nº 54, en Santiago de Compostela
CP 15705

 

Datos da web

O presente sitio web ten un carácter meramente informativo dunha Organización Empresarial constituída legalmente ao amparo da Lei 19 de 1º de Abril de 1977, sendo o seu interese a defensa do sector TIC, a información a empresas e cidadáns da evolución da Sociedade da Información e o acceso a Internet con carácter xeneralizado, sen que constitúa o sitio Web unha plataforma comercial, dado que AGESTIC é unha entidade sen ánimo de lucro.

 

Contido do sitio web

A información incluída neste sitio web, seguiu os requirimentos pedidos pola Lei, pero de ningunha forma iso implica que teña que estar necesariamente detallada, completa, exacta ou manterse actualizada, debido no seu caso ás variacións que poidan producirse na normativa, xurisprudencia ou outros documentos de interese considerados.

A utilización da información proporcionada a través deste sitio web é responsabilidade exclusiva do usuario, non sendo AGESTIC en ningún caso responsable dos erros ou omisións que puidesen existir así como da aplicación ou uso concreto que poida facerse desta.

 

Dereitos de autor e dereitos de propiedade intelectual

Creative Commons License

Os contidos que figuran neste sitio web NON están suxeitos a unha cláusula de dereitos de autor, permitindo AGESTIC a súa reprodución.

As noticias, documentos, informes, etc, non realizados por AGESTIC, son propiedade dos seus autores e rexidas segundo a política de dereitos de cada un, Agestic limítase a difundir o máis relevante do sector TIC, sempre citando as fontes, para colaborar, impulsar e facer promoción do sector, baixo a licenza CC que lle autoriza a vostede a copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sen fins comerciais nin obras derivadas, citando a fonte: AGESTIC se é o caso, ou a fonte que AGESTIC indica sempre na noticia, artigo, documento, etc...

 

Datos de carácter persoal

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, AGESTIC informa que os datos persoais facilitados a través dos formularios desta web ou mediante mensaxes de correo electrónico, serán incorporados nun ficheiro de clientes e serán tratados de xeito automatizado.

Mediante o envío dos formularios existentes nesta web, o remitente dá o seu consentimento para ser incluído no mencionado ficheiro, sendo tratados coa finalidade que se indique en cada un dos formularios e que esta detallada cando se procede á súa cumprimentación.

A finalidade do ficheiro é servir como soporte de información e á xestión da Asociación AGESTIC como entidade sen ánimo de lucro e NON constitúe ningún obxecto comercial, así como, para xestionar as solicitudes de información e trámites necesarios para manter as utilidades propias desta web.

Se o desexa, pode dirixirse por escrito a AGESTIC co fin de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

 

Enlaces

AGESTIC, non asume ningunha responsabilidade sobre os enlaces cara outros sitios ou páxinas web que, no seu caso, puidesen incluirse nesta, xa que non ten ningún tipo de control sobre os mesmos, polo que o usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan nestes.