AGESTIC

Subvencións para potenciar o desenvolvemento do sector empresarial da sociedade da información

Obxecto: convocatoria de subvencións para potenciar o desenvolvemento do sector empresarial da sociedade da información.

Son actuacións subvencionables:

a) Desenvolvementos TIC:

a.1) Desenvolvementos centrados en áreas tecnolóxicas: Converxencia e accesibilidade IP; Mobilidade, localización e GIS; Avance na TDT; Eficiencia enerxética; Fogar dixital; Tecnoloxías RFID, transporte e sector marítimo.

a.2) Desenvolvementos centrados no cidadán: Servizos sociais e sanitarios; Educación; Outros ámbitos de servizos electrónicos de interese xeral, non necesariamente vinculados á Administración.

Beneficiarios: as empresas privadas, con personalidade xurídica validamente constituídas no momento de presentación das solicitudes, que realicen actividades con ánimo de lucro, así como os empresarios individuais, que teñan a súa sede social ou algún centro de en Galicia, que reúnan os requisitos establecidos.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 29/04/2011

Máis información -pdf-

Fonte: UPD Coordina Local