AGESTIC

Subvencións para o fomento da propiedade industrial

Obxecto: O obxectivo das subvencións reguladas nestas bases é fomentar a protección da propiedade industrial en Galicia, tanto a nivel nacional como internacional, para garantir a plena explotación dos resultados das nosas innovacións. Trátase de impulsar a protección, non só das innovacións técnicas (invencións), senón tamén das innovacións de forma (deseños industriais) e de imaxe (signos distintivos).

Beneficiarios: Poderán acceder á condición de beneficiarios destas axudas as empresas de carácter privado con personalidade xurídica que estean validamente constituídas no momento de presentación das solicitudes, que teñan o seu domicilio social ou algún centro produtivo na Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que os conceptos para os que solicitan a subvención teñan aplicación directa nestes centros produtivos.

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 15 de Novembro de 2011.

Máis información - pdf-

Fonte: UPD Coordina Local