AGESTIC

Ayudas para emprendedores

Sección creada e actualizada polo Técnico de Programas de Cooperación de AGESTIC.

Rede de Técnicos de Emprego de Galicia

Programa de Axudas Municipais do Concello de Vigo á creación de empresas

Obxecto: Axudas a fondo perdido para subvencionar parte dos gastos da posta en marcha e do funcionamento da empresa durante os primeiros meses de actividade:

 • Gastos de constitución e apertura
 • Existencias iniciais de mercadorías
 • Gastos de arrendamento de locais
 • Subministracións e gastos correntes
 • Primas de seguros
 • Dereitos de propiedade industrial

Beneficiarios: Os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas, independentemente da súa forma xurídica, que tivesen iniciado a súa actividade empresarial entre o 1 de xuño de 2010 e o 31 de maio de 2011 (entendendo por inicio de actividade a alta no I.A.E.).

Prazo de presentación de solicitudes: Rematará o día 1 de agosto de 2011.

Máis información -pdf- (enlace externo a AGESTIC)

Fonte: UPD Coordina Local

Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras

Obxecto: convocatoria de incentivos á contratación indefinida das persoas traballadoras coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos traballadores e das traballadoras con maiores dificultades e dos incentivos á contratación temporal coa finalidade de favorecer a inserción laboral das persoas traballadoras que presentan desvantaxes e dificultades para reincorporarse ao mercado de traballo e para fomentar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, a través dos seguintes programas.

a) Programa de fomento da contratación indefinida inicial.

b) Programa de incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos.

c) Programa de incentivos á contratación temporal.

Beneficiarios: os empregadores e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídos os autónomos, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados en Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30/09/2011 As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de xullo de 2010, ata o 28/04/2010

Máis información -pdf-

Fonte: UPD Coordina Local

Programa de fomento de iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E)

Finalidade:

Xerar emprego estable, especialmente de mozos e mulleres, apoiando e dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais promovidas por persoas desempregadas con especial atención aos concellos do rural galego, e as promovidas e/ou que xeren emprego para demandantes que esgotaron a prestación por desemprego.

Tipos de apoio:

 • Subvención á xeración de emprego estable
 • Subvención financeira
 • Subvención para asistencia técnica
 • Subvención para o inicio da actividade para o financiamento dos primeiros gastos da actividade.
 • Subvención para a conciliación da vida profesional e persoal dos promotores.
 • Incrementos dos incentivos.

Beneficiarios:

Empresas privadas calquera que sexa a forma xurídica que adopten, agás as persoas físicas, sociedades civís, comunidades de bens, sociedades cooperativas e sociedades laborais que cumpran as condicións e os requisitos establecidos para cada tipo de axuda e nas que concorran, na data de inicio da actividade, as seguintes circunstancias:

 • que sexan empresas de nova creación
 • que sexan viables técnica, económica e financeiramente
 • que xeren emprego estable para persoas desempregadas
 • que teñan o seu domicilio social e fiscal e o seu centro de traballo nun concello de Galicia • que sexan promovidas, como máximo, por cinco persoas e que entre os socios promotores non figure ningunha persoa xurídica
 • que a empresa teña un capital social máximo de 120.202 euros e
 • que como mínimo o 50 por cento do seu capital social sexa de titularidade de promotores desempregados que creen o seu propio posto de traballo na empresa.

O prazo xeral para a presentación de solicitudes finalizará o 30 de setembro de 2011. Non obstante deberán respectarse os prazos específicos establecidos para cada tipo de axuda:

 • Subvención á xeración de emprego estable: 1 mes desde a data de alta na Seguridade Social.
 • Subvención financeira: 1 mes desde o inicio da actividade.
 • Subvención para asistencia técnica, subvención para o inicio da actividade e subvención para a conciliación da vida profesional e laboral dos promotores: no prazo xeral.

Máis información

Fonte: IGAPE

Programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa)

Obxecto: convocatoria de axudas do Igape ao programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas:

 • Proxectos de innovación organizativa e xestión avanzada.
 • Proxectos de innovación tecnolóxica e calidade.
 • Proxectos de innovación en colaboración.

Beneficiarios: As pequenas e medianas empresas dos sectores de industria (incluída a agroalimentaria), construción, turismo, comercio e servizos, e os organismos intermedios que desenvolvan proxectos para pemes destes sectores.

Prazo xeral de presentación de solicitudes: ata o 06/05/2011

Máis información (pdf)

Fonte: UPD Coordina Local

Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria

Obxecto: convocatoria de subvencións para a integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria, a través dos seguintes programas:

- Programa de fomento da contratación das persoas con discapacidade na empresa ordinaria:

 • Subvención pola contratación indefinida.
 • Subvención pola contratación indefinida de traballadores/ as con discapacidade dun enclave laboral.
 • Subvención pola contratación temporal.
 • Subvención pola contratación de persoas con discapacidade no marco de proxectos de emprego con apoio.

- Programa de emprego con apoio, como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo:

 • Subvencións aos promotores de proxectos de emprego con apoio.
 • Subvencións para o fomento de novos proxectos de emprego con apoio.

Beneficiarios:

Programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT)

O Programa de apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) configúrase como un instrumento para a dinamización da vocación emprendedora e para aproveitar o potencial das persoas dedicadas á investigación e das persoas con titulación universitaria como xestores dos seus proxectos empresariais innovadores, así como apoiar e fomentar a transferencia do amplo coñecemento creado nas universidades e nos centros de investigación en proxectos xeradores de riqueza e de emprego.

A concesión das axudas se realiza pola comprobación da concurrencia no solicitante dos requisitos establecidos e ata o esgotamento do crédito orzamentario (non é por concurrencia competitiva uns con outros, hai que cumplir uns requisitos e se se cumplen concenden a axuda)

Fin de prazo: 30 de setembro de 2011

Financiación para jóvenes emprendedores

PROMUEVE: Empresa Nacional de Innovación - ENISA-

OBJETIVO: Estimular la creación de empresas promovidas por jóvenes empresarios, facilitando el acceso a una financiación preferente con la única garantía de su proyecto empresarial.

INVERSIONES FINANCIABLES

 • Adquisición de activos fijos.
 • Activo circulante necesario para el desarrollo de la actividad.

BENEFICIARIOS: Todas aquellas PYME que cumplan los siguientes requisitos:

 • Ejercer su actividad y realizar la inversión objeto del préstamo, en el ámbito territorial español.
 • La constitución de la sociedad como máximo en los dieciocho meses anteriores a la presentación de la solicitud.
 • El plan de empresa deberá incluir aspectos innovadores, bien relacionados con el producto y/o servicio, su producción, comercialización, gestión, etc.
 • Firma de los promotores como compromiso e implicación del empresario en su proyecto empresarial.
 • La mayoría del su capital social sea titularidad, de forma directa o indirecta, de personas físicas no mayores de 40 años.
 • Ser PYME con forma societaria, conforme a la definición establecida en la Recomendación de la Comisión de la Unión Europea, de 6 de agosto de 2008.
 • Estar enmarcada en cualquier sector de actividad, excepto el inmobiliario y el financiero.

INSTRUMENTO FINANCIERO:Préstamo.

CONDICIONES FINANCIERAS:

Instrumento Europeo de Microfinanciación Progress

Promueve: Comisión Europea

Convocatoria: abierta

Objeto: facilitar el acceso a la financiación a las personas que desean crear una empresa o ampliar la que ya tienen pero se topan con dificultades para acceder a préstamos bancarios. . Dirigido a:

a) personas que han perdido o se encuentran en riesgo de perder su puesto de trabajo o que encuentran dificultades para acceder o reincorporarse al mercado laboral, además de aquellas que corren riesgo de exclusión social o personas vulnerables que se encuentran en una posición de desventaja en lo relativo al acceso al mercado crediticio convencional y desean crear o seguir desarrollando su propia microempresa o convertirse en trabajadores por cuenta propia;

b) microempresas (empresas de menos de 10 trabajadores), especialmente las de la economía social, además de las microempresas que ocupan a personas a las que se hace referencia en la letra anterior.

Ayuda: préstamo de cuantía inferior a 25.000 euros

Funcionamiento: no ofrece financiación directa a los empresarios, sino que ayuda a las entidades de microfinanciación (públicas y privadas) de los países de la UE para que puedan conceder más préstamos. Los (futuros) empresarios o las empresas de menos de 10 empleados que estén interesados en obtener un microcrédito, pueden informarse mejor a través de alguno de los proveedores de microfinanciación seleccionados en su país como intermediarios por el Fondo Europeo de Inversiones (bancos, entidades que den garantía financieras...), y que se podrá consultar en breve en la web de European Progress Microfinance Facility, según indican en la sección de preguntas frecuentes

Más información:

Comisión Europea- Progress

European Progress Microfinance Facility

Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino (Programa Emega)

Organismo: Secretaría Xeral da Igualdade Xunta de Galicia

Orzamento: 687.500 euros, cofinanciado ao 80% polo Fondo Social Europeo do Programa Operativo FSE-Galicia 2007-2013 (eixo 2 tema prioritario 69).

Descrición: o programa Emega, é un programa de estímulo ás mulleres emprendedoras, apoiándoas mediante a concesión dunha serie de axudas económicas para que se establezan como empresarias e deste xeito acaden a súa propia promoción e contribúan á creación de postos de traballo. Nesta convocatoria o programa modifícase para adaptarse ás necesidades especiais que a situación económica demanda ampliando o campo de actuación e flexibilizando os requisitos para participar nel, posto que o obxectivo básico é posibilitar que as mulleres emprendedoras se integren no sector produtivo poñendo en marcha as súas iniciativas empresariais, ao tempo que se pretende a consolidación das xa establecidas fomentando principalmente a súa capacitación, especialización e formación en tecnoloxías avanzadas cara a mellora da súa competitividade. Para cumprir este obxectivo o programa prevé axudas específicas para implantar nas empresas novas formas de organización do traballo coas que aplicar novas habilidades técnicas e de xestión, de emprego dos tempos e de desenvolvemento sustentable no emprego dos recursos; en definitiva, que se doten de ferramentas axeitadas para proporcionar flexibilidade na execución do traballo e así ampliar o abano de posibilidades de integración no tecido produtivo á fronte das súas empresas con vocación e garantías de permanencia.

Áreas de actuación:

Plan de Apoyo al Emprendimiento 2011

Promovido por: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección General de Política de Pequeñas y Medianas Empresas (DGPYME).

Presupuesto: 84 millones de euros, con la previsión de una inversión total de más de 300 millones de euros que facilitarán la creación y consolidación de cerca de 5.000 nuevas empresas.

Objetivo: potenciar la iniciativa emprendedora y la creación de empresas.

El Plan: El Plan contiene medidas de apoyo financiero y de asesoramiento para potenciar la iniciativa emprendedora y la creación de empresas. Consolida las iniciativas como el “Plan de Continuidad Empresarial” o la “Línea de créditos para jóvenes emprendedores”, puestas en marcha en 2010, e incorpora nuevas medidas como el “Programa de avales para Emprendedores”

Se articula a través de tres ejes de actuación: